Voorwaarden

Algemene Voorwaarden "van Kaas tot Z"

Artikel 1 Algemeen
Door een bestelling te plaatsen via de website van "van Kaas tot Z" of het aangaan van andere contacten met "van Kaas tot Z" geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen "van Kaas tot Z" en een derde partij. Voor gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid in verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via internet of technische storingen is "van Kaas tot Z" niet verantwoordelijk.
Artikel 1.1 Aanvraag algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn aan te vragen bij "van Kaas tot Z", ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer: 27334340.
Artikel 1.2 Auteursrecht
Niets van de producten van "van Kaas tot Z" en de websites van "van Kaas tot Z" mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van "van Kaas tot Z", worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van kopie, druk, fotografie, gebruik op internet of op welke andere wijze dan ook.
Artikel 1.3 Wijziging
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2 Prijzen
Alle prijzen genoemd door "van Kaas tot Z" zijn in Euro's. De prijzen op de website van "van Kaas tot Z" zijn inclusief BTW en exclusief verzend- of leveringskosten.
Artikel 3 Orderbevestiging
Voordat de klant de bestelling definitief plaatst via de website wordt deze geattendeerd op de algemene voorwaarden. De overeenkomst tot koop en levering van de goederen komt tot stand na het akkoord geven van deze algemene voorwaarden. De klant ontvangt nadien nog een bevestiging per e-mail met daarin de geplaatste order. "van Kaas tot Z" neemt op werkdagen binnen 48 uur contact met u op om afspraken te maken over de levering van uw bestelling en de betaling ervan.

Artikel 4 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van "van Kaas tot Z" zijn vrijblijvend, in het bijzonder voor wat betreft de leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en uitvoering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Elke prijsopgave van "van Kaas tot Z" is gebaseerd op de op het moment van de opgave gehanteerde prijzen. Mochten deze na bedoeld moment wijzigingen ondergaan, dan behoudt "van Kaas tot Z" zich het recht voor de prijzen achteraf naar redelijkheid aan te passen in het geval de toeleverancier een prijsverhoging doorvoert.
Artikel 5 Betaling
De klant ontvangt na het definitief plaatsen van de bestelling een bevestiging per e-mail met daarin de geplaatste order. "van Kaas tot Z" neemt op werkdagen binnen 48 uur contact met u op om afspraken te maken over de levering van uw bestelling en de betaling ervan. "van Kaas tot Z" kan niet verantwoordelijk worden gemaakt voor vertraging in levering door schuld van derden.
Indien gebruik gemaakt wordt van een "van Kaas tot Z" cadeaubon is het doorgeven van de unieke code voldoende bewijs voor betaling en/of korting. Deze unieke code kan in het orderscherm geplaatst worden of per e-mail doorgegeven. Betaling van de spaarartikelen van vaste klanten middels de stempelactie kunnen bij de kaasboer worden voldaan door inlevering van stempelkaarten. De ontvangen stempels zijn tot maximaal 1 jaar na ontvangst inwisselbaar, zijn adresgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 6 Levering
De levering van de producten van "van Kaas tot Z" geschiedt na telefonisch contact. Wanneer u binnen ons bezorggebied woont is deze levering gratis. Buiten ons bezorggebied laten wij de levering over aan TNT Post. De kosten voor verzending via TNT Post bedragen tot 10 kg 7,00 euro, tenzij anders overeengekomen. Wij leveren geen wijn aan personen die jonger zijn dan 16 jaar. Bij twijfel zal naar legitimatie zal worden gevraagd.

Artikel 6.1 Levertijd
"van Kaas tot Z" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging door derden.
Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, dus streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn in het bezit van "van Kaas tot Z", en zijn daardoor niet bindend. Echter zal getracht worden de 7 dagen niet te overschrijden tenzij er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen. "van Kaas tot Z" is ook niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
"van Kaas tot Z" houdt de klant op de hoogte van de status van de order middels e-mail.
Artikel 6.2 Aansprakelijkheid
Wanneer gekozen wordt voor verzending via TNT Post, dan is "van Kaas tot Z" niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de bestelling door toedoen van TNT Post. Goederen worden vervoerd voor risico van koper, tenzij anders overeengekomen of er gekozen is voor verzekerde verzending.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
"van Kaas tot Z" blijft volledig eigenaar van de te leveren goederen tot op het moment dat het totale orderbedrag is voldaan.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
"van Kaas tot Z" is bevoegd de nakoming van verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of de consument jonger is dan 16 jaar bij het bestellen van wijn.
Artikel 12 Gewichtsafwijkingen en/of afwijking van de verpakking
"van Kaas tot Z" verkoopt houdbare producten die met de hand gesneden of verpakt worden. Wij proberen de door u bestelde hoeveelheid zoveel mogelijk te benaderen. Kleine afwijkingen in uw voor- of nadeel zijn hierbij onvermijdelijk. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
Artikel 13 Wet beschermende persoonsgegevens
De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de bestelde producten op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en niet aan derden worden verstrekt. Indien u hebt aangegeven gebruik te willen maken van de informatieservice zal "van Kaas tot Z" uw gegevens gebruiken om u over de laatste nieuwtjes in te lichten omtrent "van Kaas tot Z" en haar artikelen/aanbiedingen.
Artikel 14 Klachten
Klachten van de klant moeten binnen 2 dagen na levering schriftelijk (een e-mail is voldoende) aan "van Kaas tot Z" zijn kenbaar gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant tegen "van Kaas tot Z", betrekking hebbend op gebreken in door ons geleverde producten, vervalt indien: de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld, producten zich niet meer in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.
Artikel 15 Schadevergoeding
"van Kaas tot Z" is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en anderen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van "van Kaas tot Z".
Artikel 16 Overmacht
In geval van overmacht, te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van "van Kaas tot Z", van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van "van Kaas tot Z" kan worden gevergd, kan de klant "van Kaas tot Z" niet tot schadevergoeding aanspreken.
Artikel 17 Toepasselijk recht
Op offertes en overeenkomsten van "van Kaas tot Z" is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.